تبلیغات
<META NAME="description" CONTENT=" ARMOOS.COM - مقابله با چند مشکل آزاردهنده زیبایی - لوازم ارایشی و بهداشتی و جدید ترین مدلهای لباس ومو..."> <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="designer" content="pichak.net | http://pichak.net" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title=" ARMOOS.COM" href="/post/rss/" /> <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com"> <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.-> <style> <!-- body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#000000} a, a:visited{color:#abc3b9;text-decoration: none}a:hover{color:#7a7a7a;text-decoration: none} #page{background:url(http://pichak.net/themes/02/01/image/pichak.net-2.jpg) center repeat-y;width:880px}img{border:none} #uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;} #header{height:0px;background:url() no-repeat right; } #header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px} #header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl} #headerb{height:0px} #content{padding:0px 7px} #main{float:right;width:480px;text-align:right;overflow:hidden} #post{padding:0 0px;text-align:right} #posttitle{height:32px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:600;direction:rtl;padding-top:24px;padding-right:30px} #posttitle a, #posttitle a:visited {color:#979797}#posttitle a:hover {color:#ebf2ba} #postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#f6f6f6;line-height:1.5em;direction:rtl} #postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px} #postdesc{padding-top:18px;height:55px;background: url() center no-repeat;padding-right:37px;padding-left:7px;color:#8f8f8f;direction:rtl} #space{height:0px;background: url() center no-repeat} #sidebar{float:left;background: url(http://pichak.net/themes/02/01/image/pichak.net.jpg) no-repeat;width:350px;padding-top:402px;line-height:1.5em;text-align:right} #mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;} #sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px} #sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl} #photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center} #photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C} #about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#abc3b9;direction:rtl} #feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center} #custom{width:160px;color:#abc3b9;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl} #bottom{height:0px;background:url() no-repeat;clear:both} --> </style> <script lang ="javascript"> function GetBC(lngPostid) { intTimeZone=<-BlogTimeZone->; strBlogId="armos"; intCount=-1; strResult=""; try { for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) { if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ; } } catch( e) { } if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات"; if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید"; if ( intCount==1) strResult="یک نظر"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; } </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://pichak.net/p/js/themes/up.js"></script> </head> <body> <div id=uwrapper> <div align=center> <div id=page> <div id=content> <div id=main> <br> <FONT color=#c0c0c0><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"> <b> ARMOOS.COM</b><p> <FONT color=#d2eec5><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> لوازم ارایشی و بهداشتی و جدید ترین مدلهای لباس ومو...<p> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div id=post> <div id=posttitle><a href="/post/16">مقابله با چند مشکل آزاردهنده زیبایی</a></div> <div id=postbody><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <link style="color: rgb(102, 255, 255);" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cabbasi%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="color: rgb(102, 255, 255);" rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cabbasi%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="color: rgb(102, 255, 255);" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cabbasi%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; color: rgb(102, 255, 255);"><font size="5"><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">خطوط تیره اطراف چشم</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA"></span></font></p><font style="color: rgb(153, 153, 255);" size="4"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">چرا برخی دچار چشم‌ راکنی می‌شوند؟ برخی افراد علت سیاهی اطراف چشم را سن یا خستگی می‌دانند. درست است. خواب ناکافی موجب تیرگی پوست می‌شود. با افزایش سن هم پوست اطراف چشم نازک‌تر می‌شود و راحت‌تر دچار تغییر رنگ می‌گردد اما آسم و آلرژی و ارث هم می‌تواند سبب تیرگی دور چشم شود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">بزرگی پستان در مردان</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">بزرگی پستان در مردان به دلیل تولید بیش از حد استروژن در بدن مردان است. در پسران معمولا در دوران بلوغ بزرگی پستان ایجاد می‌شود اما معمولا بعد از گذشت چند ماه برطرف می‌شود. بزرگی پستان در سنین سالمندی هم شایع است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">برخی داروها، مشکلات کبدی و تیرویید یا سرطان هم ممکن است موجب بزرگی پستان شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">تعریق بیش از حد</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">این مشکل در میان خیلی از افراد شایع است و حتی خیلی از افراد سالم هم دچار این مشکل می‌شوند. اگر چه تعریق بیشتر در صورت، ظاهر می‌شود اما تعریق معمولا در کف دست‌ها، کف پاها و زیربغل بیشتر است. درمان تعریق بیش از حد شامل داروی آلومینیوم کلراید، و بوتاکس تزریقی، برخی داروهای خوراکی و در مراحل آخر حتی جراحی است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">رشد موهای زاید</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">رشد موهای زاید می‌تواند برای برخی افراد حتی خجالت‌آور باشد. موهای زاید معمولا بی‌ضرر هستند و عامل ژنتیکی دارند. دلیل دیگر آن می‌تواند ابتلا به نشانگان تخمدان پلی‌کیستیک باشد. در برخی موارد موهای زاید به دلیل ترشح هورمون‌هایی است که از سلول‌های سرطانی صورت می‌گیرد. درمان بستگی به علت داشته و شامل هورمون‌درمانی، برداشتن موها با لیزر و الکترولیز است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">تغییر رنگ ناخن‌ها</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">چرا رنگ ناخن‌ها تغییر می‌کند؟ حدود نیمی از تغییر رنگ ناخن‌ها به دلیل عفونت است. تغییر رنگ ناخن به سبز ممکن است به دلیل عفونت سودومونا باشد، در حالی که قرمز یا سیاه شدن ناخن به خاطر ضربه‌ای است که به ناخن وارد شده است. ناخن زرد بیماری‌ای است که با لنفوادم و بیماری‌های ریوی مرتبط است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر ناخن‌تان دچار تغییر رنگ شده حتما به پزشک مراجعه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">قرمزی بینی</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">آکنه روزاسه می‌تواند سبب قرمزی و تورم بینی و صورت شود. درمان نکردن آکنه روزاسه این قرمزی را بیشتر می‌کند. این حالت در مردان شایع‌تر از زنان است و ژنتیک نقش مهمی در این موضوع دارد. درمان در مراحل اولیه توسط پزشک از ایجاد این حالت کم می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">زدن چشم‌ها</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">انقباض ناحیه‌ای که مژه‌ها روی آن قرار گرفته غیرقابل پیشگیری است اما امری بی‌خطر است. زدن چشم‌ها می‌تواند با استرس، خستگی و کشیدن چشم‌ها و خشکی چشم‌ها ایجاد شود اما زدن جدی و مکرر ممکن است به دنبال اختلالات عصبی ایجاد شود. اختلالاتی مثل نشانگان تورت. اسپاسم چشم‌ها معمولا خود به خود از بین می‌رود اما اگر پایدار باشد، باید توسط پزشک دارودرمانی شود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">سکسکه</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">سکسکه یک انقباض غیرقابل کنترل عضله دیافراگم یعنی عضله تنفسی زیر ریه‌هاست. غذا خوردن سریع، نوشیدن مایعات زیاد و بلع هوا حین غذا خوردن می‌تواند از جمله علل سکسکه باشد. سکسکه معمولا خود به خود از بین می‌رود اما می‌توان با شیوه‌هایی مثل نگه داشتن نفس یا به اصطلاح حبس نفس، نوشیدن سریع چند جرعه آب یا تنفس در یک کیسه به سکسکه پایان داد</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="RTL" style="font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">تجمع ترشحات روی لوزه‌ها</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";" lang="AR-SA">اگر چه این توده‌های بدبو می‌توانند بسیار ناراحت‌کننده باشند اما التهاب لوزه‌ها معمولا بی‌خطر است. تجمع باکتری‌‌ها و خلط سبب ایجاد بوی نامطبوع از گلوی شما می‌شود. شما می‌توانید با یک پنبه این خلط‌ها را بردارید و اگر نمی‌توانید باید تحت درمان قرار بگیرید</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: "Tahoma","sans-serif";"><span dir="LTR"></span>.webmd<o:p></o:p></span></font> <p style="color: rgb(153, 153, 255);" class="MsoNormal"><font size="4"><o:p> </o:p></font></p> <br></div> <div id=postdesc> نوشته شده در پنجشنبه 10 تیر 1389 ساعت 03:27 ب.ظ توسط <a href="/post/author/283231">مهدی عباسی </a><a target="_self" href="javascript:newComment(16)">نظرات <script>setCommentCnt(16)</script> </a>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span>|</div> <center><img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/m.png"></center> <div id=space></div> </div> </div> <div id=sidebar> <center> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/About.png"> <div id=about>برای سفارش محصولات با شماره 09386536867 مهدی عباسی تماس بگیرید</div> <center> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/Menu.png"> <div id=mmenu> <ul> <li><a href="http://armos.mihanblog.com">صفحه اصلی</a></li> <li><a href="mailto:mahdi_armoos@yahoo.com">ایمیل</a></li> </ul></div> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/Authors.png"> <div id=mmenu> <ul> <li><a target="_blank" href="/post/author/283231" >مهدی عباسی 49 </a></li></ul> </div> <center> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/Links.png"> <div id=mmenu> <ul> <li><a target="_blank" href="http://www.cloob.com">جامعه مجازی ایرانیان(کلوب)</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.zcar.mihanblog.com">وبلاگ تخصصی اتومبیل</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.davaran.com">فروشگاه لوازم داوری فوتبال(سایت داوران)</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.havadari.mihanblog.com">فروشگاه لوازم هواداری فوتبال</a></li><li><a target="_blank" href="http://pichak.net"> </a></li> </ul> </div> <center> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/Archives.png"> <div id=mmenu> <ul> <li><a href="/post/archive/1389/4"> تیر 1389 63 </a></li><p align="center"><script language="javascript" src="http://pichak.net/p/js/themes/120.js"></script></p></ul></div> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/LinkDump.png"> <div id=mmenu> <ul> <li><a target="_blank" href="http://soheill2012.mihanblog.com/" title="">sms -عکس-رمز بازیها</a></li><li><a target="_blank" href="http://nohofshb.blogfa.com" title="">دنیای اس ام اس روز</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.cloob.com" title="">جامعه مجازی ایرانیان(کلوب)</a></li></ul> </div> <center> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/Categories.png"> <div id=mmenu> <ul> <li><a href="/post/category/9">اسپورت مردانه 4 </a></li><li><a href="/post/category/8">کت و شلوار مردانه 1 </a></li><li><a href="/post/category/1">مدل مو زنانه 2 </a></li><li><a href="/post/category/3">لوازم آرایش زنانه 11 </a></li><li><a href="/post/category/5">اخبار زیبایی و سلامت 24 </a></li><li><a href="/post/category/7">کیف و کفش 4 </a></li><li><a href="/post/category/4">لباس شب 6 </a></li><li><a href="/post/category/2">لباس نامزدی 4 </a></li></ul> </div> <center> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/Others.png"> <div id=mmenu> <!--strat google search cod by www.Pichak.net--><center> <form target=_new method=get action=http://www.google.com/search> <table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'> <tbody><tr><td><center><a target=_new href=http://google.com> <img border=0 src=http://www.pichak.net/blogcod/google/pichak.net-5.gif alt=Google> </a><input name=q size=15 maxlength="255"><br> <input type="submit" name="btnG" value="Search"><br> <input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br> <font size="1"><a target="_blank" href="http://pichak.net/blogcod"> </a></font></center></td></tr></tbody></table></form></center><div style="display:none"><a href=http://pichak.net>دریافت كد</a></div><!--finish google search cod by www.pichak.net--> </div> <center> <img src="http://pichak.net/themes/02/01/image/.png"> <div id=m<p align="center"><span lang="fa"> <font style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 25pt" face="Times New Roman" color="#c0c0c0"> ابتدا نیت كنید</font></span></p> <p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"> </font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> </font></p> <p align="center"> <a href="http://bahar22.com/ftp/Falehafez/fall" target="_blank"> <img alt="برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید" src="http://bahar22.com/ftp/falehafez/fall/fall2.gif" border="0"></a><br> <font face="Tahoma"> <span style="text-decoration: none"> <a target="_blank" href="http://bahar22.com"> <font color="#FF0000" style="font-size: 9pt"> <span style="text-decoration: none"> </span></font></a></span></font><br> </p> <ul> <li> <a href="http://pichak.net"target="_blank"> </a></li><br> </ul></div> <center> <ul style="border:none"> </p> <div id=custom><!-- Begin WebGozar.com Counter code --> <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1754532&t=counter" ></script> <noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=1754532" target="_blank">آمار</a></noscript> <!-- End WebGozar.com Counter code --></div> </div></div> <div id=bottom></div> </div></div> </body> </html> <script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <!--<a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a>--> <!--<script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script>--> <!--<script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script>--> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'armos.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>